Om Björkmans Transport

År 2015 omsatte Björkmans Transport AB 78 miljoner och hade cirka 100 anställda. Företagets huvudkontor ligger i Uppsala, vi har även terminaler i Norrtälje samt Stockholm.

Björkmans Transport AB förfogar idag över ca 100 bilar i varierande storlek, allt ifrån bil och släp till minsta paketbil, samtliga fordon är utrustade med GPS.

Företaget fortsätter att utvecklas, i nära samarbete med kunderna tar vi fram nya transporttjänster, både inom redan etablerade och på nya verksamhetsområden.

Vi har utbildade handledare som hjälper gymnasieskolan och arbetsförmedlingen med att kvalitetssäkra fortbildningen av chaufförer.

 

Historik

Björkmans Transport AB bildades 1988 av nuvarande ägare Jan Björkman i Uppsala, med inriktning på godstransporter i regionen. Sedan dess har en successiv expansion skett under årens lopp.

I Uppsala ligger huvudkontoret med godsterminal på 2000 m2, där finns även lagringsmöjligheter. I Norrtälje är vi etablerade sen 2004 och har sedan 2008 en godsterminal på 550 m2.

Miljöpolicy

 

Utflärdat 2007-03-09 JB

lnom Björkmans Transport vill vi i största möjliga utsträckning ta ansvar for att minimera belastningen pa miljön genom den verksamhet som vi bedriver.

Vårt företag vill vara delaktiga i nutidens strävan att lämna efter sig en planet till nästa generation, som har rena vatten, en natur i ekologlsk balans och med ett klimat som inte är påverkat av våra utsläpp till luften.

Hos Björkmans Transport känner vi vi ett stort engagemang och vill ge vårt bidrag i frågor som ar relaterade till såväl påverkan på närmiljon som återanvändning av naturresurser och effekter pa klimatet beroende pa utsläpp av koldioxid.

Detta skall bland annat ske genom att :

• lnformera de anställda om den påverkan som verksamheten har på miljön och att få dessa engagerade i ansträngningarna att ständigt förbättra situationen.

• Aktivt planera rutterna för att minimera körstrackan. Detta sker via GPS-system.

• Att i största möjliga utsträckning framföra fordonen på ett bränsleeffektivt sätt exempelvis genom att framföra dessa i så jämn hastlghet som möjligt. Månatlig uppföljning via statistik via Preem per fordon genom fordonskort.

• Vid användning av produkter för rengöring, smörjning och liknande sträva mot att använda det ur miljösynpunkt bästa alternativet.

• Att sortera och hantera avfall med syfte att maximera möjlighet till återanvändning.

• Vid hantering av miljöfarliga produkter alltid iakttaga största omsorg för och motverka att spridning sker till naturen.

• Vid anskaffning av nya fordon alltid väga in ur miljösynpunkt viktiga aspekter såsom bränsleförbrukning, optimering av lastkapacitet och effektivitet av avgasrening.

lnsatsernas storlek eller omfattning skall styras av en avvägning av vad som är ekonomiskt försvarbart och tekniskt möjligt relaterat till den vinst ur miljösynpunkt som uppstår.

Uppsala 2007-03-09

Jan Björkman

VD

3.0 Arbetsmiljö och trafikpolicy

 

Björkmans Transport skall vi alla lägen sträva mot att förebygga riskerna för att någon skall drabbas av olycka eller ohälsa på arbetsplatsen. Vi vill skapa en trivsam arbetsplats där samtliga känner sig säkra, trygga och delaktiga i arbetet att åstadkomma detta.

Björkmans Transports målsättning ar att tillhandahålla kunderna de bästa och säkraste transportlösningarna. Härvid är trafiksäkerhet grundläggande.

Vi ar dessutom angelägna att ingen av våra förare eller medtrafikanter skall komma till skada i trafiken. Därfor har vi sammanstallt följande riktlinjer for verksamheten.

  • Trafiksäkerheten hos fordonen skall säkerställas genom väl utvecklade rutiner för trafiksäkerhetskontroll.
  • Våra förare skall vara väl utbildade och ha rätt behörighet samt väl insatta i farorna i trafiken.
  • Gällande trafikregler skall alltid efterföljas.Uppdragen skall planeras på så sätt att hänsyn i planeringen tas till externa faktorer på tidsplanering och vägval.
  • Tillräcklig tid skall avsättas for raster, trafikproblem, mörkerkörning samt problem förorsakade av väderlek och halka.
  • Våra förare skall framföra fordonen på ett sådant sätt att de kan betraktas som föredömen av andra trafikanter.
  • Förarna skall vara utvilade och ta pauser i tillräcklig omfattning. Gällande regler för kör- och vilotider skall alltid efterfoljas.
  • Lastning, lastsäkring och lossning skall alltid utföras pa ett säkert sätt och givna instruktioner och regler skall följas. Vid arbete på terminaler eller andra platser där man vistas skall de regler som ges efterföljas (terminalansvar).
  • Att framföra företagets fordon under inverkan av alkohol eller andra droger får under inga omständigheter förekomma.

Jan Björkman

VD

 

Uppsala - HK

Upplagegatan 4
754 54 Uppsala

Tel 018-660 550
Öppettider: 09.00 - 16.00
Lunchstängt: 12.00 - 13.00

E-post: info@bjorkmanstransport.se

 

Stockholm
Kontrollvägen 11
126 79 Hägersten

Tel 0220-166 60
Öppettider: 07.00 - 16.00

E-post: info@bjorkmanstransport.se 

Norrtälje
Gösvägen 20
761 41 Norrtälje

Tel 0176-127 28
Öppettider: 08.00 - 12.00

 E-post: info@bjorkmanstransport.se